Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Toelichting en voorwaarden voor leveranciers

Doelstelling Arbovriendelijke hulpmiddelen

De arbovriendelijke hulpmiddelen website heeft tot doel om werknemers en werkgevers op de hoogte te brengen van mogelijke hulpmiddelen die de arbeidsomstandigheden van het werk in de bouw kunnen verbeteren. Het is aan de werknemer of werkgever zelf om te beoordelen of het middel kan worden toegepast en in de specifieke gebruikssituatie ook tot verbetering van de arbeidsomstandigheden leidt.

Hulpmiddel

Een hulpmiddel is een arbeidsmiddel of een ander middel dat de werknemer helpt één of meerdere werkzaamheden in de bouwnijverheid uit te voeren, bijvoorbeeld bij het verplaatsen of verwerken van bouwmaterialen. Een hulpmiddel is dus een stuk gereedschap, een machine, een transportmiddel maar het kan ook een persoonlijk beschermingsmiddel of collectief beveiligingsmiddel zijn.

Waarschuwingsmiddelen en informatiemiddelen als brochures, opschriften, pictogrammen, trainingen of cursussen worden niet tot deze hulpmiddelen gerekend. Bouwmaterialen zijn ook geen hulpmiddelen. Vernieuwende bouwmaterialen die bijvoorbeeld gemakkelijker verwerkt kunnen worden zoals watergedragen verven of kunststof bouwmaterialen die lichter in gewicht zijn, worden dan ook niet opgenomen in de lijst.

Bouwnijverheid

Het gaat bij de arbovriendelijke hulpmiddelen om de opname van beschrijvingen van hulpmiddelen voor de bouwnijverheid. Dat betekent dat arbovriendelijke hulpmiddelen voor andere branches of sectoren niet opgenomen worden. Wel kunnen hulpmiddelen opgenomen worden die primair bedoeld zijn voor een andere branche maar ook in de bouw gebruikt kunnen worden. Bij elk hulpmiddel wordt aangegeven welke beroepen in de bouw van het hulpmiddel gebruik zouden kunnen maken.

Arbovriendelijk

Een hulpmiddel is arbovriendelijk als het in vergelijking met de werkwijze zonder hulpmiddel een verbetering van de arbeidsomstandigheden oplevert. Het hulpmiddel hoeft niet per se nieuw te zijn. Ook indien het hulpmiddel algemeen gebruikt wordt, bijvoorbeeld een kraan of verreiker, draagt dit hulpmiddel nog steeds bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en kan dus een plaats hebben op de website. Echter indien een hulpmiddel op een later moment door een versie wordt vervangen die extra verbeteringen in de arbeidsomstandigheden oplevert, dan wordt alleen de nieuwste versie van het hulpmiddel opgenomen.

Welke arbeidsomstandigheden

De verbetering van de arbeidsomstandigheden die een hulpmiddelen moet realiseren ligt op één of meerdere van de volgende gebieden:

  • veiligheid: minder risico op vallen, struikelen en/of andere veiligheidsrisico’s;
  • lichamelijke belasting: het minder tillen, dragen, duwen, trekken of het werken in een verbeterde werkhouding;
  • trillingen: het hulpmiddel produceert minder hand-arm of lichaamstrillingen in vergelijking met 'oudere' hulpmiddelen;
  • stof: het hulpmiddel produceert minder stof of is voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging in vergelijking met 'oudere' hulpmiddelen;
  • geluid: het hulpmiddel produceert minder geluid bij het uitvoeren van de werkzaamheden in vergelijking met 'oudere' hulpmiddelen;
  • klimaat: het hulpmiddel verbetert het werkklimaat voor de medewerker, zoals afscherming tegen weer en wind.

Beoordeling

Een hulpmiddel wordt opgenomen als het bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden naar de mening van Volandis en op basis van de door de leverancier aangeleverde informatie. De opgenomen hulpmiddelen worden niet door de experts in de praktijk onderzocht op hun werking. De screening voor opname wordt gedaan door deskundigen op het gebied van lichamelijke belasting, ergonomie, veiligheid en arbeidshygiëne.

Aanmelden

Leveranciers kunnen door een account aan te maken via de website hulpmiddelen aanmelden. Het account is ook nodig om later aanpassingen te melden. Jaarlijks zal er naar de contactpersoon van het account een mail gestuurd worden om gegevens te bevestigen. De leverancier is en blijft verantwoordelijk voor de aanmelding, inhoud en actualisatie van de aangeleverde informatie.

Mate van verbetering

Een hulpmiddel wordt opgenomen als het naar de mening van experts bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Dat wil niet zeggen dat alle hulpmiddelen altijd de beste hulpmiddelen zijn, zo kunnen er van vergelijkbare hulpmiddelen verschillende varianten in het bestand zijn opgenomen die onderling verschillen in de mate van verbetering van de arbeidsomstandigheden. Verder bepalen de gebruiksomstandigheden vaak in welke mate de arbeidsomstandigheden verbeteren. Volandis kan geen garantie geven dat het hulpmiddel in alle gebruikssituaties een verbetering is.

Verkrijgbaarheid

Om een hulpmiddel op te nemen als arbovriendelijk hulpmiddel moet het hulpmiddel in Nederland op de markt verkrijgbaar zijn. Hulpmiddelen die alleen als prototype zijn geproduceerd of zelf gebouwd moeten worden, worden niet opgenomen. Hulpmiddelen die alleen in het buitenland verkrijgbaar zijn worden ook niet opgenomen.

Actualisering

Bij elke beschrijving van een hulpmiddel is een datum aangegeven waarop de gegevens verzameld of als laatste gecheckt zijn. Jaarlijks vraagt Volandis om een controle van de gegevens  aan de leverancier. Deze kan dan de wijzigingen in prijs, uitvoering, model et cetera aangeven. Tussentijds kunnen via het account wijzigingen doorgeven worden aan Volandis.

Samengestelde producten

Voor de arbovriendelijke hulpmiddelensite kunnen hulpmiddelen worden aangeboden die zijn ontstaan door het samenvoegen van meerdere arbeidsmiddelen of door het aanpassen van een arbeidsmiddel.

Strikt genomen ontstaat in die situaties een nieuw product, waarvoor in de meeste gevallen een eigen CE-markering is vereist, een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet worden gemaakt en een handleiding moet worden opgesteld. De aansprakelijkheid moet in zo’n geval ook worden bepaald en vastgelegd.

Voorwaarden voor toelating op avh-leverancier.volandis.nl

Bij de aanmelding voor avh-levernacier.volandis.nl moet altijd een Nederlandse handleiding worden bijgesloten en een verklaring dat de (samengestelde) machine veilig te gebruiken is op de bouwplaatsen in het Nederlandse klimaat.

Dit geldt in het bijzonder indien:

  • de (veilige) werking wordt beïnvloed door een aanpassing;
  • arbeidsmiddelen (of toegevoegde componenten) onlosmakelijk worden samengebouwd;
  • meerdere arbeidsmiddelen (of componenten) niet meer onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt;
  • arbeidsmiddelen of componenten niet bedoeld zijn om apart te gebruiken;

Status van vermelding op avh-leverancier.volandis.nl

Opname van het (gemodificeerde) product op de website wil niet zeggen dat het arbeidsmiddel door Volandis gekeurd is.

Met het aanmelden van een product verklaar je te voldoen aan de voorwaarden.